Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Splandish B.V. ("Splandish") is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht. Splandish is statutair gevestigd te Amsterdam, aan de Molenkade 46 te (1115 AC) Amsterdam, Nederland, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75707543. De termen "Ons", "Wij", of "Onze" refereren naar Splandish. 

 2. Deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Splandish wordt gegeven, op iedere service uitgevoerd door Splandish en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De toepasselijkheid van enige Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever of klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 3. Deze Algemene Voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan Splandish verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van enige service door Splandish worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in deze Algemene Voorwaarden ten behoeve van Splandish is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

 4. De aangeboden producten en/of diensten gelden als een vrijblijvend aanbod dat door de klant kan worden aanvaard.
   
 5. Het aanbod van Splandish bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Splandish garandeert niet dat dit aanbod zonder fouten of vergissingen is. Kennelijke vergissingen binden Splandish niet. Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in Nederland. De bestelde producten, zoals, maar niet gelimiteerd tot, maaltijdboxen of cadeaubonnen, zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. Slechts bestellingen van huishoudelijke grootte worden aangenomen.  

 6. Prijzen vermeld op www.splandish.nl (de "Website") zijn in Euro en zijn inclusief BTW. Splandish is gerechtigd prijzen te allen tijde aan te passen. Bestaande overeenkomsten zullen bij prijsverhogingen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.  

 7. De klant kan de verschuldigde bedragen voldoen via de betaalwijzen zoals aangegeven op de Website. De vorderingen van Splandish op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar.

 8. De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website alsmede in e-mails van Splandish zijn indicatief. Splandish zal zich tot een uiterste inspannen de service binnen deze indicatieve leveringstermijnen te verrichten. 

 9. De klant is verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het opgegeven adres en gedurende het opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, is de klant in gebreke voor wat betreft de acceptatie. Eventuele kosten en schade komen in een dergelijk geval voor rekening van de klant. 

 10. Splandish is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Splandish, of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Splandish of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Splandish verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn. 

 11. Splandish is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van (i) door jou verstrekte onjuiste informatie, (i) het door jou niet opvolgen van door Splandish gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en (iii) schade als gevolg van overmacht, waaronder, maar niet uitsluitend, wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Splandish of haar leveranciers, transportproblemen of weersomstandigheden, en je vrijwaart Splandish tegen eventuele aanspraken van derden. 

 12. Onze app, website en diensten zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld de website, logo's, software, teksten, graphics en de verzameling, keuze en rangschikking hiervan, behoren toe tot Splandish. Het is niet toegestaan om delen van onze website of diensten zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik. 

 13. Splandish is bevoegd bij de uitvoering van haar services derden in te schakelen. Indien Splandish een derde inschakelt, is Splandish tegenover de klant niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde. Splandish heeft de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de klant te aanvaarden. 

 14. Indien Splandish persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een service van Splandish, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacy beleid van Splandish. Dit privacy beleid is hier te raadplegen.

 15. De klant stemt ermee in dat Splandish bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Splandish is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten. 

 16. Op alle overeenkomsten tussen Splandish en de klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 17. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Splandish en de klant voortvloeien, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. 

 18. Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in de plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de niet-geldige bepaling zoveel als mogelijk overeenkomt qua inhoud, bereik en doelstelling.  

 19. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar en te raadplegen op www.splandish.nl. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend. 

Je kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden in het Nederlands.
Download the English version here

Sluit

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Zoek

Winkelwagen

Jouw winkelwagen is leeg.
Bestel nu